Emlékeztető

a Százak Tanácsa június 6-i találkozójáról

Jelenléti ívünk tanulsága szerint 54-en voltunk együtt a Magyar Tudományos Akadémia kistermében a nyári szünet előtti utolsó programunkon.

Először köszönetet mondtam Freund Tamás professzornak, az Akadémia alelnökének, akinek a közbenjárására az MTA elnöke díjfizetés nélkül biztosította számunkra egyszeri alkalomra az MTA kistermét.

Szeretettel fogadtuk Prof.Horváth Ildikó egészségügyi államtitkárt, s előzetesen jelzett népegészségügyi tárgyú összejövetelünk előadóit.

Szokás szerint ismertettem az elmúlt időszak fontosabb, minket is érintő eseményeit. Megköszöntem a 98 aláírást Európa védelmében kiadott állásfoglalásunk támogatásaként, melyet ismereteim szerint ez ideig 11 internetes portál és 2 nyomtatott sajtóorgánum tett közzé.

A Magyar Katolikus Rádióban összefoglalhattam az elmúlt év fontosabb eseményeit, rendezvényeinket, 20-25 tagunkat külön is kiemelve, s köszönöm Sallai Éva szerkesztő munkáját és felettesei, valamint rádióelnök tagtársunk:  Spányi Antal püspök atya támogatását. (A Sorskérdéseink III. interjúkötet készül – a Százak Tanácsa Alapítvány számlaszáma mindenki számára ismert)

Megköszöntem Bakos Istvánnak és Bíró Zoltánnak a Balassagyarmaton tartott Trianon és Teleki Pál emlékezés szervezését, Hóvári Jánosnak az Eötvös Collegiumban tartott ünnepi emlékezést. Nem tettünk le arról, hogy a budai várban is mielőbb ott legyen Rieger Tibor tagtársunk Teleki szobra. Teleki Pál a nemzet becsületét védte öngyilkosságával, tudta, hogy  “Becsületünk előbbre való jólétünknél”.

Foltán László ügyvivőnk is képviselt bennünket a  Böjte Csaba testvér által is szervezett a csíksomlyói pápai szentmisén, s tudjuk pénteken sok tagunk ismét útra kel Csiksomlyóra, hogy részt vegyen a hagyományos pünkösdi búcsún. A vélhetően sokunkat felkavaró internetes és egyéb közlésekre, az egyházat és egyes személyeket bíráló véleményekre válaszul a szentéletű Boldog Márton Áron püspök egy 1946 évi Gyulafehérváron kiadott körleveléből idézek: ” A világ lealjasodott szellemével egy emelkedett lelkületet kell szembeállítanunk. A hétköznapok jelentéktelen feladataiban is az igazságot és szeretetet kell érvényre juttatnunk.” Nekünk pedig  köznapjainkban legyen vezérlőnk püspöki jelmondata: Non recuso laborem! – nem vonakodom a munkától. Ezt ama toursi Szent Mártontól, európai védőszentünktől kölcsönözte: “Uram, ha a Te népednek szüksége van rám, nem vonakodom a munkától”. Mi úgy gondoljuk szeretethiányos és egymás iránti bizalmunkat elveszítő népünknek  nagy szüksége van önzetlen, áldozatvállaló szolgálatunkra.

Levélben kértem Nagy János Urat a Miniszterelnöki Kabinetet vezető államtitkárt, tegye lehetővé találkozásunkat Orbán Viktor miniszterelnök Úrral. Aláírtam az együttműködési megállapodást a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete elnökével -kapcsolattartásra felkérve Muhi Béla újvidéki tanár  tagtársunkat és Kováts-Németh Mária professzornőt. Köszöntöttem levélben mindnyájunk nevében születésnapján Pap Gábor művészettörténészt. Pusztai Árpád és Bardócz Zsuzsa Stuttgarban átadott Béke-díját, Pentelényi Tamás indiai orvostársai szakmai kitüntetését is megemlítettem. Nem tudok megnyugtató helyzetképet adni a Visegrád Collégium tervezetünk sorsáról, Miniszter Úr türelmet kért. Az OSZK azbeszt-mentesítés utáni költöztetése immár tény, nagyon reméljük, hogy nem a Mária Terézia /Kilián laktanya lesz a “nemzet dolgozószobájának” otthona. A könyvtáralapító  Széchényi Ferenc többet érdemel a magyarságtól.

Nyári programjaink közül az Újvidéken tartott Apáczai Nyári Egyetem összejövetelei, július 22-én hétfőn Foltán László és Janek György által minden évben megrendezett  Nándorfehérvár emlékezés -ezúttal egy hajón a Dunán- Leányfalun és  Dunakeszin, Kaposváron valamint Keszthelyen rendezett találkozók kínálnak programot. Az ünnepi könyvhét rendezvényei is több tagunkat érintik.

Őszi találkozóink színhelyéül az Andrássy út Bajza utca sarkán lévő palota -ma a Magyar Művészeti Akadémia Irodaháza – tanácstermét szeretnénk megkapni. (Juhász Judittal és Foltán Lászlóval keressük a találkozók színhelyét.)

Feledy Péter javaslata szerint már Keszthelyen a Balaton Akadémián megkezdtük a mi “harminc év története” sorozatunkat, – ősszel ez lesz programjaink gerince, s közben vidéki találkozóinkon is szeretnénk ezeket a gondolatokat továbbadni. (ld előző emlékeztetőmet)

A konferencia az előzetes program szerint 14.15 és 16.30 között az előadók példás fegyelmezettségével a jelenlevők tetszését kiváltva zajlott.

Papp Lajos és Nagy Zoltán professzorok, Somhegyi Annamária főorvos és Hornyák László közgazdász megannyi fontos kérdést érintettek előadásaikban. A jelenlevő orvos tagjaink közül: Dobó Márta, Galgóczy Gábor, Sándor József, Bene Éva, Szász István Tas, Battyáni István, majd Bardócz Zsuzsa, Foltán László és Feledy Péter csatlakoztak véleményükkel és kérdéseikkel az előadásokhoz, amelyekre Horváth Ildikó államtitkár mindnyájunk számára megnyugtató és elismeréssel fogadott őszinte és okos mondatokkal reagált.

Záró szavakra Andrásfalvy Bertalan professzorta Százak Tanácsa Alapítvány elnökét kértem, aki emelkedett beszédben fogalmazta meg küldetésünk lényegét, munkánk erkölcsi parancsát, melyet én Németh László szavaival  “a Haza sorsához méltó magatartásnak” nevezek.

Ezúton is köszönöm Államtitkárnő és minden előadó munkáját, a jelenlevők figyelmét, az Akadémia vendéglátását. Külön örömünk, hogy módunk volt még a kötetlen személyes beszélgetésekre, melyek során a jelenlevők láthatták az egészségügy irányítójának rokonszenves személyiségében az orvost is, “aki a beteg fölé szívével hajol”.

Mi pedig megtisztult, – vagy némiképpen megenyhült – lélekkel, s azzal a tudattal jöhettünk el, hogy jó ügyet szolgálunk.

barátsággal: Szijártó István ügyvivő elnök

Meghívó

Kedves Barátaim, május 3 csüt .14.00 következő találkozónk időpontja a Petőfi Irodalmi Múzeumban Tervezett programunk: 14.00- 14.15 a szokásos tájékoztatás 14,15-14..40. Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója Intézetük munkájáról beszél, s bemutatja könyvsorozatuk 29.kötetét a Húszéves a Százak Tanácsa – “Vállunkra kell vennünk a Hazát!”  című munkámat. ( Az Intézet  könyvbemutatóin kialakult(…)

Hírek

Március 6-án délután Dr Andrasofszky Barna főorvost, a Magyar Egészségügyi Társaság alapító elnökét búcsúztattuk Farkasréten, s aznap adta át lelkét teremtőjének hosszú betegség után M. Szabó Imre tagtársunk, a kiváló újságíró, televiziós szerkesztő. A jó Isten adjon örök nyugodalmat neki, szeretteinek vigasztalást.

Választás előtt

A Százak Tanácsa ajánlása a magyar társadalomnak Húsz év alatt 200 fővárosi rendes és több mint 100 rendkívüli találkozót tartottunk a Kárpát-medencében, 17 könyvet adtunk ki, mindig „tapasztalataink magasából” fogalmazva meg véleményünket, s juttattuk el azt a döntéshozókhoz. Nemzeti elkötelezettségünk parancsa szerint sohasem egy párthoz kötődtünk, hanem az egységes magyar nemzet érdekeire figyeltünk. A hazaszeretetet(…)

Hírek

Kedves Barátaim, néhány nap alatt veszítettük el Kallós Zoltánt, Balás-Piri Lászlót, s ma hajnalban Andrasofszky Barnát. Szerettük és becsültük Őket. A jó Isten adjon Nekik örök nyugodalmat, szeretteiknek, vigasztalást. Szijártó István

Emlékeztető

A Százak Tanácsa ezévi utolsó összejövetelén meghallgatta Ürge-Vorsatz Diana egyetemi tanár kitűnő előadását, Baktay Borbála NÖDIK igazgatót, Debreczy Zsolt és Rácz István botanikus professzorok előadásait, s megoldást keresve szeretnénk segíteni a Budakeszin magánalapítványként létesített, gazdag anyagot őrző arborétum fenntartási gondjaiban. Bardócz Zsuzsanna és Andrásfalvy Bertalan professzorok hozzászólásai után a jelenlevők egyhangúan fogadták el a következő(…)

Gyászjelentés

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2Tim 4, 7-8) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 89. évében hazatért Teremtő Urához Albert Gábor Kossuth-, Magyar Örökség és Berzsenyi-díjas író, Budakeszi díszpolgára, „A Haza Embere”, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Végső búcsúztatása 2018. január 4-én (csütörtökön) 14:30-kor lesz a Farkasréti temetőben (1124 Bp., Németvölgyi u. 99.), a(…)