Ajánlás a népek és népcsoportok önrendelkezéséről

Magyarország történelmi sorsfordulóhoz érkezett. Az ország tagsága az Észak-atlanti Szövetségben, a világ legjelentősebb katonai szövetségében befejezett tény.
Mindeközben rombolja népünket a számbeli fogyás, a gazdasági, erkölcsi- és szellemi gyengülés. Az ország népi, területi, gazdasági, kulturális egységét csaknem megsemmisítő erővel szétromboló, az államot és lakosságát harmadára zsugorító nagyhatalmi döntések még mindig súlyosan nehezednek ránk. Nem áltathatjuk magunkat, világosan kell látnunk: történelmi megnyomorítottságunk a megkötött és megkötendő nemzetközi szerződések által beláthatatlan időre megmarad, miközben visszafordíthatatlan gyengülésünket jelentő társadalmi folyamatok sújtanak bennünket. Ez megcsonkítottságunk véglegessé válását, a romlás tényeinek visszafordíthatatlanságát jelenti, ha nem szabunk javunkra feltételeket.!
Az igazság pillanata jöhet el most, amikor a világ legnagyobb katonai szövetsége egy kis nép létezése, megmaradása érdekében, kiirtásának és elűzésének meggátlása végett, az önrendelkezés tényleges érvényesítéséért meghirdetetten jogvédő fegyveres beavatkozást folytat szomszédságunkban. A történelem tette fel a kérdést: mit tesz Magyarország, mint a térség legelismertebb, az euroatlanti értékrendnek leginkább megfelelőnek tartott állama? Segédszerepet vállal, vagy felajánlja hagyományos kiegyenlítő-összekötő szerepéből következő, az önrendelkezés évezredes, országszervező, dunavölgyi gyakorlatából fakadó történelmi tapasztalatait?
Élni kell a történelmi lehetőséggel!
Magyarország legyen a térség népcsoport jogainak, autonómiatörekvéseinek kezdeményező képviselője. Ne elégedjen meg a határon túli nemzetrészek autonómiatörekvéseinek támogatásával. Legyen az országnak az egész dunavölgyi térségre és a tágabb Kelet-Európára érvényes, javaslatokra nyitott önrendelkezési autonómia-koncepciója, melyet szívesen bocsát a nemzetközi szervezetek, szomszéd államok és népcsoportok rendelkezésére, várva a közös jogvédelmet.
Magyarország mutasson nagy érzékenységet az Északatlanti Szövetség népcsoport- jogvédő tevékenysége iránt, rámutatva, hogy a kemény eszközök, fegyveres beavatkozások alkalmazása megelőzhető egy megfelelő széleskörű autonómián nyugvó nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer útján.
Készüljön magyar rendezési javaslat,- “Kisebbségvédelmi Kódex” – a közösségi népcsoportjogok, autonómiák nemzetközi szavatolásáról, ellenőrzéséről, nemzetközi bíráskodásról, – nem adva fel a népszavazás vagy határváltozás lehetőségét, s mi több: elkerülhetetlen voltát abban az esetben, ha az önrendelkezési jogot nem garantálják a térségben intézményesen rövid határidőn belül – a jogsértések megszüntetésének nemzetközi kikényszerítési lehetőségeivel és intézményeivel. Ez a javaslat szolgáljon alapul arra, hogy a NATO és az Európai Unió az államok felvételekor feltételként szabja meg a népcsoport-jogok intézményesen és ténylegesen érvényesülő rendszerét. A népcsoport létet elviselhetővé tevő önrendelkezési javaslatokra várhatólag nagy fogékonyságot mutat az Amerikai Egyesült Államok, vállalt nemzetközi szerepe folytán, Oroszország, mint a legnagyobb európai kisebbség anyaországa és Németország, melynek még mindig jelentős határon túli népcsoportjai vannak, s nemrégen a koszovói válság kapcsán maga is felveti a békés, stratégiai súlyú nemzetközi rendezés sürgető voltát.
Magyarország éljen a nem nyilvános diplomácia eszközeivel!
A magyar kormány tartsa kötelességének az országtól elszakított népcsoportok minden lehetséges nemzetközi jogi és más eszközzel való védelmét, érdekéik képviseletét, e célból a nemzetközi jog és gyakorlat kedvező irányú megváltoztatásának kezdeményezését. Semmiképpen ne rendelje alá a magyar népcsoportok létérdekeit az “euroatlanti csatlakozás” vagy “a szomszéd államokhoz fűződő jó viszony” követelményeinek, hanem ezeket tekintse eszköznek. Mindent tegyen meg azért, hogy a koszovói népirtásra adott nemzetközi válasz váljék a népcsoportok önrendelkezése kelet- és közép-európai ügyévé.
A háborút követő konferencia legyen alapja a térség népcsoportjai önrendelkezésének. A háború vagy önrendelkezés kettősségéből egyedül az önrendelkezés kerülhet ki győztesen, az Északi tengertől a Földközi tengerig. Ebben Magyarországnak súlyos szava lehet!

(A “Százak Tanácsa” 1999. június 9-i ülésének résztvevői, a jelenléti ív szerint.)