Emlékeztető

a Százak Tanácsa 2019 február 7-i találkozójáról

Félszázan voltunk együtt az OSZK dísztermében. Szervezési problémák miatt  négy órára befejeztük a találkozót, azzal az ígérettel, hogy márciusi találkozónkon folytatjuk az elmaradt hozzászólásokat. Először Mándoki Andor bátyánkra, a gránit diplomás kohómérnökre, a KDNP gazdasági szakértőjére emlékeztünk, akit életének 99.évében tökéletes szellemi frissességben ért a halál. Alapos szakmai tudás, szakszerűség, kiváló összegező képesség, kimagasló értelem, szorgalom, innovatív gondolkozás, új szakterületek iránti érdeklődés, kitűnő kommunikációs készség, keresztényi elkötelezettség, ugyanakkor életszeretet, fizikai rátermettség, erős nemzet- és magyarságtudat voltak a jellemző tulajdonságai. Keserű Katalin művészettörténész, az ELTE professzor emeritája tartott előadást a Visegrádi országok művészeti életének közös és eltérő vonásairól a XIX-XX század fordulóján, majd Freund Tamás akadémikus az MTA alelnöke vázolta a jelenlegi helyzetet, mely elsősorban nem az MTA és a Kormány, hanem annak innovációért felelős minisztere és az Akadémia függetlenségét őrzők között zajlik. A korrekt, érzelemmentes a helyzet lényegét megvilágító előadáshoz Rókusfalvy Pál, Márai Géza és Bakos István szóltak hozzá, s legtöbben úgy látjuk, hogy a nézetkülönbségek nem alapkérdésekről szólnak, hiszen az akadémikusok és akadémiai dolgozók túlnyomó többsége elhatárolódik a New York Times hasábjain üzengetőktől és a diktatúrát kiabálóktól, s nincs ellenükre az észszerűsítés.  (32 éve Pungor Ernő professzortól, később az Antall kormány miniszterétől hallottam: “nem a kutatók kerülnek sokba, hanem a matatók”.) A Magyar Tudományos Akadémia autonómiája (csakúgy, mint a Magyar Művészeti Akadémiáé), nem lehet politikai alkudozás, pláne pártpolitikai viták tárgya, ezt nem akarja a Miniszterelnök sem, ugyanakkor elvárható, hogy az MTA vezetése elődeihez hasonlóan, tegyen lépéseket a korszerűsítés, a bürokrácia csökkentése, az egyes osztályok szakmai színvonalának őrzése, a nemzeti értékek melletti elkötelezettség érdekében. Mi tudjuk, hogy minden mulasztás a jövőben feladattá tehető, s azt gondoljuk hogy tudósaink, művészeink legkiválóbbjai  őrizhetik és képviselhetik legjobban és felelősségteljesebben gazdag történelmi múltunk emlékei mellett a jelen és jövő nemzedékek iránt felelősséget. Ezt hiszem a Magyar Országgyűlés és a Kormány minden felelősen gondolkodó tagja így érzi. Májusi találkozónkon egy minikonferencián szeretnénk visszatérni a neuralgikus kérdésekre, melyek nem pusztán a Kormány, de egész Magyarország nemzetközi megítélését érintik.

Kondor Katalin a Magyar Hirlapban közölt cikksorozatában megfogalmazott közéleti problémákból vázolt néhányat elismeréssel fogadott előadásában. Judik Zoltán a nemzeti zászlóról a hazaszeretetről fejtette ki gondolatait, Rajnai Miklós Pap Gábor új könyvét mutatta fel. A Püski 80 kiállításra, Kocsis István, Sutarski Konrád, Barna Erika, Szász István Tas előadásaira, Nikházy Gábor szervezésére – az időpontokat és helyszíneket külön közölve – hívtam fel a figyelmet, javasoltam a “Magyar Patrióták Közösségével” való együttműködést, s bemutattam Osztroviczky Tibort, (USA) aki szívbeteg magyar gyerekek amerikai gyógykezelését szervezte évtizedeken át. Gratuláltunk Vizkelety Mariann államtitkárnak, a “Magyar Polgári Együttműködés” új elnökének, s meghívtuk közösségünkbe a leköszönt elnököt, Balog Zoltán református lelkészt. Eredményes munkát kívánunk a CÖF szakértő testületében szerepet vállaló Zétényi Zsoltnak. Feladatunknak tartjuk a Százak Tanácsa aktuális névsorának összeállítását, elköszönve azoktól, akiket nem a távolság, betegség vagy más kényszerű távollét akadályoz abban hogy részt vegyenek találkozóinkon, vagy közös munkánkban. Jelenleg 9 ország 39 településén élnek a Százak Tanácsa tagjai.

Márciusi találkozónk főelőadója dr. Rétvári Bence az EMMI parlamenti államtitkára  lesz, akinek aktuális kérdésekről szeretnénk a véleményét hallani. Kováts-Németh Mária  egyetemi magántanár a tavalyi Rév-Komárom -Farád “A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében” tárgyú neveléstörténeti konferencia – melynek többen résztvevői voltunk – kötetét mutatja be, Murányi László legutóbbi kötetét Győrffy Károly mutatja majd be.

Salamon Konrád egyetemi tanár történelmünk száz év előtti eseményeit idézi.

Mindenkit barátsággal hívunk!

Ülésvezetésben társaim Schulek Edit, Batta György, May Attila és Foltán László nevében is

baráti kézszorítással Szijártó István ügyvivő elnök

ps. Azt hiszem mindnyájunk nevében fogalmazhatom, hogy Fekete Gyula alapító elnökünk  álma válik valóra a  Kormány újabb családtámogató intézkedéseivel .

A SZÁZAK TANÁCSA búcsúzik Nemeskürty Istvántól

Életének 91. évében 2015. október 8-án este meghalt Nemeskürty István Széchenyi-díjas és Kossuth-nagydíjas író, irodalom- és filmtörténész, egyetemi tanár. Nemeskürty István 1925. május 14-én született Budapesten, édesapja hivatásos katonatiszt volt. Ő is apja nyomdokaiba akart lépni: tízévesen lett a pécsi kadétiskola növendéke, majd 1943-ban és 1944-ben a Ludovika Akadémia hallgatója volt. 1945-ben beiratkozott a budapesti(…)

Kitüntetések

Augusztus 20-án a Magyar Érdemrend  középkeresztjével tüntették ki dr. Beer Miklóst, a Vaci Egyházmegye  püspökét, a Magyar Érdemrend  tisztikeresztjét kapta dr. Csath Magdolna közgazdászprofesszor, a Magyar Érdemrend  lovagkeresztjét pedig Rieger Tibor szobrászművész. Szeretettel gratulálunk tagtársainknak. A Duna TV kitűnő portréműsort sugárzott dr. Sutarski Konrad iróról. Szeptember első csütörtökjén  találkozunk a Várban. Tisztelt Százak Tanácsa, szeptember(…)

Értelmiségiek a vidékért

Nyilatkozat. Örömmel csatlakozunk a Százak Tanácsa tagjai:  CSOÓRI SÁNDOR, POZSGAY IMRE és NIKHÁZY GÁBOR által meghirdetett ÉRTELMISÉGIEK A VIDÉKÉRT mozgalomhoz. 1996 évi alapításunk óta számtalan állásfoglalásunk, ajánlásunk született a magyar föld és népe megmentése érdekében, elnéptelenedő falvaink védelmében. Továbbra is dolgozni kívánunk ezért, s a szakszerű és becsületes munkában mindig támogatni fogjuk a döntéshozókat. Budapest,(…)