A gazdáknak a kormány földprogramját számon kérő követeléseiről

A Százak Tanácsának állásfoglalása a gazdáknak a kormány földprogramját számon kérő követeléseiről

A Százak Tanácsa észleli, hogy a kormány 2010. nyarán közzétett földprogramja és annak máig történt végrehajtása között lényeges ellentmondások feszülnek. A program a nagybirtokrendszer visszaszorítására és a családi gazdálkodás támogatására vállalt kötelezettséget. Az eddigi jogalkotás, viszont mind az állami földtulajdont, mind az önkormányzati föld – és ingatlantulajdont úgy tekinti nemzeti vagyonnak, hogy üzleti vagyonná nyilvánításuk címén, azok megvételét biztosítja a tőketulajdonosok számára. A Nemzeti Földalap a földprogram alapelveivel ellentétes gyakorlatot folytat, amikor földbérleti juttatásai nem a családi gazdálkodást és nem a népességzuhanás mérséklését, az elöregedő agrárnépesség fiatalokkal való utánpótlását szolgálják, hanem tovább növelik a nagybirtokrendszer földalapját.

A Százak Tanácsa egyetért a magyar gazdák követeléseivel, amelyek a kormány közérdekű földprogramjának a következetes végrehajtásához, az értékalapú földpolitika jogintézményi érvényesítéséhez és gyakorlati megvalósításához ragaszkodnak. Véleménye szerint a föld „nemzeti hatáskörben megtartásához” – amint ezt a program célozza – az állami földtulajdont forgalomképtelen kincstári vagyonná kell nyilvánítani. Az önkormányzatok termőföld – és ingatlantulajdonát, pedig kizárólagos önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen törzsvagyonná kell minősíteni. A nagybirtokrendszer túlsúlyának ésszerű csökkentése, a külföldi földspekuláció kizárása és a családi gazdálkodás térnyerése érdekében a mezőgazdasági üzemekről kötelező törvényt kell alkotni, amely a teljes földalapra és az összes árutermelőre gazdaságra kiterjed, közérdekből korlátozza az üzemméretet, továbbá az agrártámogatás feltételévé teszi az üzemtörvény előírásainak a teljesítését.

A kis – és középbirtokosok és a jövedelmezőbb családi gazdálkodás térnyerése érdekében szükséges, hogy az állam gazdasági ösztönzőkkel, és jogalkotással preferálja a HANGYA típusú, önkéntes (gazdasági-önvédelmi) szövetkezeti mozgalom újjáéledését, a honi élelmiszergazdaság fejlesztését.
A Százak Tanácsa szerint mielőbb meg kell változtatni a Nemzeti Földalap pályáztatási rendszerét és felül kell vizsgálni a jogsértőnek tűnő, nagyüzemi földjuttatásokat.
A történelmi kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy amikor a
hatalmasok egy szűk köre kisajátítja az egész nemzetet, a társadalmat
megillető földet, nemcsak a nemzet, hanem a termőföld, a természet is,
szinte végzetesen és jóvátehetetlenül elpusztul. A nagyüzem, a város nem
tudja megőrizni a népességet számszerűen sem, a nép és föld együtt pusztul
el.
Budapest, 2012. április 5.
dr.Andrásfalvy Bertalan, dr. Tanka Endre és a Százak Tanácsa soros elnökei:
Bakos István, dr.Béres József, dr.Bíró Zoltán, dr.Naszlady Attila, Piukovics Gábor és
dr. Szijártó István ügyvivő elnök